Regulamin

Regulamin Programu Partnerskiego OpenCard

POBIERZ PDF
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-22

 1. Główne cele i założenia programu
  1. Program Partnerski OpenCard (dalej zwany Programem) ma na celu krzewienie kultury gastronomicznej w Polsce, poprzez promowanie spożywania posiłków w restauracjach oraz ułatwianie osobom przystępującym do Programu korzystania z usług starannie dobranych restauracji partnerskich po bardzo atrakcyjnych cenach.
 2. Główne pojęcia i terminy
  1. Organizator Programu Partnerskiego OpenCard (zwany dalej Organizatorem) – OpenCard sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Al. Józefa Piłsudzkiego 34, 35-001 Rzeszów.
  2. Karta OpenCard (dalej Karta) - emitowana przez Organizatora imienna, plastikowa lub elektroniczna karta członkowska umożliwiająca uczestnictwo w Programie jej nabywcom poprzez możliwość korzystania z usług restauracji Partnerów na warunkach zniżkowych. Karta w formie elektronicznej jest dostępna za pośrednictwem aplikacji mobilnych OpenCard na telefonach z systemem iOS od wersji 7.0, Android od wersji 4.0 oraz Windows Phone od wersji 7.5 (zwanych dalej Aplikacją Mobilną)
  3. Promocyjna Karta Testowa Programu OpenCard (zwana dalej Kartą Testową) to elektroniczna Karta umożliwiająca uczestnictwo w Programie przez określoną liczbę dni, wydawana bezpłatnie w celu poszerzania zasięgu Programu poprzez pozyskiwanie nowych Uczestników Programu.
  4. Uczestnik Programu Partnerskiego OpenCard (dalej Uczestnik Programu) to każda osoba, która posiada Kartę. Jeżeli nie jest to zaznaczone oddzielnie Uczestnicy posiadający Karty Testowe mają te same prawa i obowiązki jak inni Uczestnicy z tym, że ograniczone wyłącznie do okresu do jakiego upoważnia ich Karta Testowa.
  5. Partner Programu Partnerskiego OpenCard (dalej Partner) to każda osoba prawna prowadząca restaurację, która zdecyduje się na przystąpienie do Programu.
  6. Deklaracja Przystąpienia do Programu Partnerskiego OpenCard (dalej Deklaracja Przystąpienia) to dokument, który określa terminy i zasady przystąpienia Partnerów do Programu.
 3. Sposób realizacji głównych celów i założeń
  1. Informowanie Uczestników o Programie w tym o zniżkach oferowanych przez Partnerów oraz wszystkich zmianach i nowościach poprzez:
   1. stronę internetową www.opencard.pl oraz Aplikację Mobilną zawierających oprócz informacji o Programie również profile informacyjne Partnerów
   2. materiały promocyjne i informacyjne Programu dostępne w miejscach działalności Partnerów i dostarczane im bezpłatnie w tym między innymi przez nalepki, które Partnerzy eksponują na drzwiach restauracji, ich witrynach lub w innych miejscach widocznych dla Uczestników Programu.
  2. Informowanie Partnerów i potencjalnych Partnerów o Programie w tym o wszystkich zmianach i nowościach Programu poprzez:
   1. stronę internetową www.opencard.pl oraz Aplikację Mobilną zawierające oprócz informacji o Programie również profile Partnerów
   2. materiały promocyjne i informacyjne dostarczane bezpłatnie Partnerom
   3. prowadzenie szkoleń dla pracowników zatrudnionych w restauracjach Partnerów w zakresie zasad i celów Programu, w tym praw i obowiązków Uczestników Programu
  3. Promowanie Programu i jego głównych celów i założeń poprzez:
   1. Przekazywanie informacji o Programie, Partnerach i możliwości uczestnictwa w Programie w ramach prowadzonych lokalnych i ogólnopolskich kampanii reklamowych w środkach masowego przekazu a w szczególności poprzez media prasowe i internetowe.
   2. Prowadzenie wspólnie z Partnerami i w porozumieniu z nimi innych akcji promocyjnych, marketingowych i informacyjnych służących realizacji głównych celów Programu.
 4. Prawa Uczestników Programu
  1. Prawo do korzystania z przywilejów Programu w tym prawo do rabatów udzielanych Uczestnikom przez Partnerów, według informacji na stronie internetowej www.opencard.pl lub w Aplikacji Mobilnej z zaznaczeniem, że:
   1. Rabat 50% udzielany przez Partnerów przysługuje tylko i wyłącznie na jedzenie, zaś rabat 30% przysługuje na jedzenie, napoje i alkohole zamawiane w prowadzonych przez Partnerów restauracjach
   2. Rabaty wynikające z uczestnictwa w Programie nie łączą się z innymi promocjami lub zestawami oferowanymi przez Partnerów oraz nie obowiązują na dowóz i na zamówienia „na wynos”
   3. Organizacja imprez okolicznościowych (powyżej 12 osób) z wykorzystaniem karty OpenCard, możliwa tylko i wyłącznie za zgodą Partnera
  2. Prawo do korzystania z wszelkich przywilejów wynikających z akcji i eventów prowadzonych przez Organizatora Programu i Partnerów zmierzających do realizacji celów Programu Partnerskiego OpenCard.
 5. Prawa Partnerów Programu
  1. Prawo do umieszczenia informacji o nim wraz zdjęciami w profilu restauracji Partnera na stronie www.opencard.pl oraz w Aplikacji Mobilnej
  2. Prawo do umieszczania informacji o restauracji Partnera w materiałach promujących Program Partnerski OpenCard oraz akcjach i eventach prowadzonych w celu realizacji zadań wynikających z Programu
  3. Prawo do używania logo Programu Partnerskiego OpenCard we wszelkiego rodzaju materiałach informacyjnych
  4. Prawo do wprowadzenia zastrzeżeń dotyczących liczby osób, korzystających jednorazowo z przywilejów wynikających z Programu Partnerskiego OpenCard
 6. Obowiązki Partnerów Programu
  1. Partner przystępując do Programu zobowiązuje się do udzielania rabatów Uczestnikom Programu, przy czym ma prawo wybrać jeden z dwóch rodzajów rabatów:
   1. Rabatu 50% udzielanego przysługującego tylko i wyłącznie na jedzenie
   2. Rabatu 30% przysługującego na jedzenie, napoje i alkohole
  2. Partner zobowiązuje się do współrealizowania celów i głównych założeń Programu miedzy innymi przez:
   1. Umieszczenie informacji o przystąpieniu do Programu na swojej stronie www, profilu na Facebook.com oraz wszelkich innych kanałach komunikacji z potencjalnymi i realnymi Uczestnikami Programu
   2. Ekspozycję na drzwiach restauracji, jej witrynie lub w innym miejscu widocznym dla Uczestników Programu nalepki z logo Programu/Karty informującej o przystąpieniu Partnera do Programu
   3. Przekazywania Organizatorowi wszelkich informacji mających znaczenie dla realizacji Programu a w szczególności mających na celu udoskonalenie Programu
  3. Partner wyraża zgodę na wykorzystywanie i umieszczanie, przez czas uczestnictwa w Programie swojej nazwy oraz logo i danych teleadresowych
 7. Warunki nabywania, posiadania, korzystania z Karty Programu OpenCard oraz odstąpienie od umowy zakupu Karty OpenCard
  1. Przystąpienie do Programu OpenCard poprzez nabycie Karty:
   1. Karta jest kartą imienną co oznacza, że uprawnienia do korzystania z przywilejów wynikających z uczestnictwa w Programie nie podlegają przeniesieniu na osoby trzecie
   2. W szczególności naruszeniem Regulaminu Programu Partnerskiego OpenCard jest dalsza odsprzedaż Karty przez Uczestnika na innej stronie internetowej, bez względu na czas i sposób tego dokonywania. Naruszenie powyższego zobowiązania upoważnia Partnerów do odmowy przyznania rabatu. Organizator jako emitent Karty nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe pośrednio lub bezpośrednio wskutek tego naruszenia
   3. Karty można nabyć za pośrednictwem strony www.opencard.pl, Aplikacji Mobilnej oraz u przedstawicieli pozyskujących nowych Uczestników Programu lub w innych autoryzowanych punktach sprzedaży
   4. Karta dostępna jest w 4 wariantach określonych przez długość członkostwa w Programie: 12 miesięcy, 6 miesięcy, 3 miesiące, 1 miesiąc
   5. Ważność Karty w zależności od wybranego wariantu obejmuje okres 12-tu, 6-ciu, 3-ech lub 1-go miesiąca od daty, zakupu Karty
   6. OpenCard zastrzega sobie prawo do wydawania Kart na okres inny niż określony w punkcie iv w ramach działań promocyjnych i współpracy z Partnerami. Dla tych Kart obowiązującym jest niniejszy regulamin.
   7. Aktualna cena Karty Programu OpenCard jest podawana do wiadomości za pośrednictwem strony www.opencard.pl i Aplikacji Mobilnej
   8. W przypadku wystąpienia wielu promocji w tym samym czasie, dotyczące zakupu Karty Opencard, promocje te nie łączą się wzajemnie.
   9. Nabycie Karty Programu OpenCard jest możliwe poprzez:
    1. Wypełnienie formularza zakupowego z danymi Uczestnika na stronie www.opencard.pl lub w Aplikacji Mobilnej
    2. Wypełnienie papierowego formularza zakupowego z danymi Uczestnika udostępnionego przez przedstawicieli lub w innych autoryzowanych punktach pozyskujących Uczestników Programu
    3. Wyrażenie woli wejścia do Programu Partnerskiego OpenCard przez jej ustne oświadczenie w przypadku, gdy przedstawiciel pozyskujący Uczestników Programu działa na zasadach call center oraz podanie mu niezbędnych danych służących do wypełnienia formularza zakupowego i wyrażenie zgody na rejestrację zgłoszenia
   10. Uczestnik Programu, który nabył plastikową Kartę otrzymuje ją od Organizatora przesyłką priorytetową na adres podany w Formularzu zgłoszeniowym w ciągu 14 dni od dnia wysłania prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego i uiszczenia opłaty
   11. Uczestnik Programu zostanie powiadomiony drogą mailową i telefoniczną o możliwości przedłużenia członkostwa w Programie Partnerskim OpenCard. Powiadomienia będą miały miejsce w trakcie ostatniego miesiąca, w którym wygasa członkostwo Uczestnika w Programie Partnerskim OpenCard
   12. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania drogą elektroniczną Organizatora o zmianie danych kontaktowych takich jak adresu zamieszkania lub adres mailowy. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek błędy w komunikacji miedzy nim, a Użytkownikiem
   13. Uczestnik posiadający plastikową Kartę zobowiązany jest do jej aktywowania na stronie internetowej www.opencard.pl przed pierwszym skorzystaniem w restauracji partnerskiej. Niezależnie od daty aktywacji ważność Karty zgodnie z punktem v) powyżej biegnie od daty jej zakupu
   14. Każda Karta w formie elektronicznej jest przypisana do Aplikacji Mobilnej zainstalowanej na konkretnym urządzeniu mobilnym Uczestnika, poprzez wpisanie kodu aktywacyjnego zaś każda Karta w formie plastikowej może zostać przypisana do takiej Aplikacji Mobilnej poprzez wpisanie jej numeru i rejestrację. W celu przypisania karty do Aplikacji na innym urządzeniu mobilnym należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Organizatora
   15. Karta testowa przeznaczona jest wyłącznie dla nowych Uczestników, którzy nigdy wcześniej nie posiadali jakiejkolwiek Karty OpenCard. Kartę testową można wygenerować tylko jeden raz. Po upłynięciu okresu próbnego Karta testowa przestaje być aktywna i zostaje dezaktywowana z aplikacji OpenCard zainstalowanej na urządzeniu mobilnym Uczestnika. Karta Testowa nie przedłuża się automatycznie.
   16. Dane które Uczestnik przekazuje OpenCard w dowolny sposób, w celu wygenerowania jakiejkolwiek Karty OpenCard, muszą być aktualne, prawdziwe i poprawne. W przypadku podania przez Uczestnika niepoprawnych lub niekompletnych danych OpenCard zastrzega sobie prawo do natychmiastowej dezaktywacji Karty Uczestnika, dla której zostały przekazane nieprawidłowe dane Uczestnika.
  2. Korzystanie z przywilejów Programu Partnerskiego OpenCard przez Uczestników
   1. Przed skorzystaniem z przywilejów wynikających z Programu Partnerskiego OpenCard, Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z wszystkimi zastrzeżeniami w zakresie korzystania z tych przywilejów obowiązującymi w interesującej go restauracji Partnera. Opis zastrzeżeń każdej restauracji Partnera jest widoczny w profilu danej restauracji Partnera, dostępnym na stronie www.opencard.pl oraz Aplikacji Mobilnej
   2. Organizator Programu Partnerskiego OpenCard zaznacza, że każda restauracja Partnera może w każdej chwili wycofać się z Deklaracji Przystąpienia lub zmienić warunki uczestnictwa
   3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wycofanie się z Deklaracji Przystąpienia do Programu poszczególnych restauracji Partnerów oraz za zmianę ich warunków uczestnictwa
   4. Organizator będzie, w miarę możliwości, aktualizował listę restauracji Partnerów oraz ich warunki uczestnictwa w Programie publikowane na stronie www.opencard.pl i na Aplikacji Mobilnej
   5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz jakość usług świadczonych przez Partnerów
   6. Warunkiem skorzystania z przywilejów Programu Partnerskiego OpenCard jest:
    1. dokonanie rezerwacji stolika w restauracji Partnera, chyba, że z profilu Partnera na stronie www.opencard.pl lub w Aplikacji Mobilnej obowiązek ten jest anulowany
    2. okazanie imiennej Karty, wraz z dowodem tożsamości, na początku wizyty w restauracji Partnera oraz przestrzeganie warunków określonych przez Partnera, dostępnych w profilu Partnera na stronie internetowej www.opencard.pl oraz na Aplikacji Mobilnej
  3. Kradzież, utrata Karty
   1. W przypadku kradzieży bądź utraty Karty właściciel – Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora w celu jej zastrzeżenia
   2. W przypadku nie powiadomienia Organizatora o fakcie kradzieży lub utraty Karty przez Uczestnika Programu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Partnerów i Uczestnika za żadne nieuprawnione użycie Karty
   3. Wyłączną odpowiedzialność za skutki zniszczenia lub zgubienia Karty ponosi Uczestnik Programu
   4. Uczestnik, który zgubił bądź zniszczył Kartę w formie plastikowej ponosi koszt wyrobienia jej duplikatu. Koszt duplikatu plastikowej Karty wynosi 15 zł brutto. Data ważności duplikatu będzie taka sama jak oryginalnej Karty
  4. Odstąpienie od umowy zakupu karty OpenCard
   1. Uczestnikowi Programu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, po przystąpieniu do Programu OpenCard poprzez nabycie Karty, zgodnie z treścią art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) z uwagi na wykonanie w pełni Usługi przez Organizatora.
   2. Przez wykonanie usługi przez Organizatora rozumie się nabycie Karty przez Uczestnika Programu.
   3. Uczestnik Programu może zrezygnować z dostępu do Usługi w każdym czasie.
 8. Ochrona danych osobowych Uczestników Programu
  1. Przystępując do Programu i rejestrując się w serwisie www.opencard.pl lub Aplikacji Mobilnej Uczestnik wyraża zgodę na to, że Organizator będzie gromadził, przetwarzał i wykorzystywał jego dane osobowe (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami), wg zasad szczegółowo określonych w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym pod adresem www.opencard.pl/polityka-prywatnosci
 9. Postanowienia końcowe
  1. Przystępując do Programu Partnerskiego OpenCard, Uczestnik i Partner akceptują w całości i bez zastrzeżeń zasady korzystania z Karty zawarte w niniejszym Regulaminie, który jest udostępniony Uczestnikom Programu na stronie internetowej www.opencard.pl
  2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie przy czym ogłoszenie tej zmiany następuje z chwilą zamieszczenia odpowiedniej informacji w widocznym miejscu na stronie internetowej www.opencard.pl


Dane do przelewu OPENCARD SP. Z O.O. 35-001 RZESZÓW PIŁSUDSKIEGO 34
NR KONTA 31 1090 2750 0000 0001 2090 4772

UWAGA:
Aby w pełni korzystać z przywilejów karty prosimy dokładnie zapoznać się z profilem poszczególnych restauracji i zapoznać się z ofertą i jej ograniczeniami. Prosimy pamiętać o przestrzeganiu ograniczeń nałożonych przez restauracje partnerskie, w razie, jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt bezpośrednio z daną restauracją. W przypadku odmowy uhonorowania karty OpenCard w restauracji naszego Partnera, prosimy o niezwłoczny kontakt z zespołem OpenCard.

Instagram